top of page

Adatkezelési tájékoztató

Rézhárs Bistro

Hatályos: 2023.10.30-tól visszavonásig

 

Az adatvédelem ugyanolyan fontos nekünk, mint az Ön számára, így kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a személyes adatokat biztonságban kezeljük. Ezért szeretnénk egy rövid áttekintést adni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel őket és milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban.

 

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük:

 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • Honlap: www. rezhars.hu  weboldal, amelyen a Szolgáltatást nyújtjuk

 • Szolgáltatás: a Rézhárs Bistro a Honlapon keresztül asztalfoglalási lehetőséget nyújt, valamint biztosítja az élő chat szolgáltatást, kapcsolatfelvételt, valamint hírlevél feliratkozást;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • Adatfeldolgozás: Adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

1. Az Adatkezelő megnevezése és az adatkezelés helye:

 

Adatkezelő: ez mi vagyunk, a Rézhárs Bistro (a továbbiakban: Bistro) aki a Honlapot üzemelteti, a szolgáltatásokat nyújtja és az ezzel kapcsolatos adatokat gyűjti és kezeli (továbbiakban: Adatkezelő vagy Szolgáltató).

 

Név: Rézhárs Rendezvényszervező Kft    

Székhely, levelezési cím: 6725, Szeged Rákóczi utca 1.    

Adószám: 24260552-2-06    

Cégjegyzékszám: 06-09-019908

Bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36202483759    

Email: balla.mate@kapca.hu

Az adatkezelés helye: Magyarország.

2. Az Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Adatfeldolgozó: olyan harmadik felek, akikkel szerződésben állunk, és segítenek nekünk az adatok kezelésében

Adatfeldolgozók kizárólag a feltüntetett feladatok elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz férnek hozzá a lehető legszűkebb terjedelemben, a szükséges ideig.

Torchio Kft.

1192 Budapest, Szőnyi köz 2.

web:​ A Bistro-ban az EatWithMe éttermi szoftvert használjuk, amely az asztalfoglalások kezelésében is segít.

Wix.com Ltd.

40 Namal

Tel Aviv 6350671

Israel

972 3 545 4900

https://www.wix.com

Az élő chat szolgáltatást nyújtó, a sütikezelést és a hírlevelek küldését, adminisztrációját végző szolgáltató.​

3. Az adatkezelés körülményei, az adatkezelés jogalapja, célja, esetkörei

1. Asztalfoglalás:

Amikor asztalt foglal nálunk, kérem, adjon meg néhány személyes adatot, a nevét, telefonszámát, e-mail címét és az asztalfoglalás időpontját. Ezeket az adatokat biztonságosan tároljuk és csak azzal a céllal használjuk, hogy megerősítsük és megszervezzük az asztalfoglalását.

Érintettek köre
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adattárolás időtartama
Asztalfoglalás szolgáltatást igénybe vevő személy
Név Telefonszám E-mail com Asztalfoglalás időpontja
Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] Az Általános Szerződési Feltételek elérhető: https://www.rezhars.hu/adatkezel%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3
Az asztalfoglalás megerősítése és megszervezése
A lefoglalt időpontot követő naptári napig/ követő 4 hétig.

2. Hírlevél feliratkozás:

Ha szeretne értesülni az éttermünkkel kapcsolatos legfrissebb hírekről és akciókról, kérjük, adja meg a nevét és e-mail címét. A születési dátumának megadása opcionális, de ez segít nekünk abban, hogy születésnapján egyedi ajánlatokat küldhessünk Önnek.

A hírlevélre feliratkozott személy korlátozás és indoklás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Leiratkozásra a hírlevélben közölt leiratkozásra szolgáló linkre kattintva van lehetőség.

Érintettek köre
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adattárolás időtartama
A hírlevélre feliratkozó személyek
Születési dátum
Egyedi ajánlatok küldése születésnap alkalmából
Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]
Az adatkezelés hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, tehát a hírlevélről történő a leiratkozásig tart. Adatkezelő a leiratkozott személyt további reklámajánlataival nem keresi meg, adatait törli a hírlevélre feliratkozottak nyilvántartásából.
A hírlevélre feliratkozó személyek
Név E-mail com
Reklámot tartalmazó e-mail üzenetek küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]
Az adatkezelés hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, tehát a hírlevélről történő a leiratkozásig tart. Adatkezelő a leiratkozott személyt további reklámajánlataival nem keresi meg, adatait törli a hírlevélre feliratkozottak nyilvántartásából.

3. Közvetlen kapcsolatfelvétel, panaszkezelés:

Ha szeretne üzenetet küldeni nekünk a weboldalunkon keresztül, kérjük, adja meg a nevét, e-mail címét és a küldeni kívánt üzenetét. Ezen adatokat csak az üzenetének válaszoláshoz használjuk, majd biztonságosan tároljuk az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

Érintettek köre
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adattárolás időtartama
A közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséget igénybe vevő személy
Név E-mail cím Üzenet
A kérdés megválaszolása, a probléma megoldása, visszakereshetőség. Ügyfélélmény javítása.
Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] Panasz esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek.
Az adatkezelés hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, legfeljebb az adatközléstől számított 2 évig. Amennyiben panasz megfogalmazására és panaszkezelésre kerül sor, a megőrzési idő a visszakereshetőség és esetleges igényérvényesítés miatt az elévülési idő (5 év).

4. Élő Chat (Let’s Chat) funkció a Honlapon:

Az élő chat lehetőséget biztosítunk Önnek weboldalunkon keresztül. Ez a funkció nem követeli meg, hogy személyes adatokat adjon meg. Azonban, ha valaki megoszt személyes adatokat a chatben, mi biztonságosan kezeljük azokat.

Érintettek köre
Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adattárolás időtartama
A Chat lehetőséget igénybe vevő személy
Bármilyen megadott személyes adat
A chat üzenetben feltett kérdés megválaszolása, kommunikáció.
Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] Panasz esetén: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek.
Az adatkezelés hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, legfeljebb az adatközléstől számított 2 évig. Amennyiben panasz megfogalmazására és panaszkezelésre kerül sor, a megőrzési idő a visszakereshetőség és esetleges igényérvényesítés miatt az elévülési idő (5 év).

5. Sütikezelés:

Mi is használunk sütit (cookie) a weboldalunkon. A Honlap kizárólag szükséges (munkamenet) sütiket (cookie-kat) használ, kényelmi sütiket nem alkalmaz. 

A munkamenet sütik a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. 

Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

4. Érintettet megillető jogok

Az Érintettek számára minden, az adatkezelési esethez tartozó jogalaphoz kapcsolódó jog gyakorlásának lehetősége biztosított. Az Érintett által az egyes jogok gyakorlása kapcsán benyújtott kérelmeket írásban teheti meg:

Az Érintett személyazonosságát Adatkezelő minden esetben ellenőrzi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az elektronikus úton benyújtott kérelem alapján az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, meghatározott esetben tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve jogorvoslattal élhet.

 

2. Helyesbítés, kiegészítés joga

Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

3. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; 

d) az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, tehát jelen tájékoztató alatt a hírlevelekre történő feliratkozás esetén.

6. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

 

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait e-mailben küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. 

Az Érintett az Info.tv., a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján:

​a)      a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Honlap: www.naih.hu

b) vagy választása szerint az alperes székhelye, vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

7. Adattovábbítás

A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai valamint az Adatfeldolgozók ismerhetik meg a Szolgáltatás nyújtása és a feltüntetett célok elérése érdekében, a cél eléréséhez szükséges terjedelemben.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt. 

Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

8. Egyéb rendelkezések

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül az Érintettek www.rezhars.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

A tájékoztató elérhető awww.rezhars.hu weboldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjából.

Találkozzunk Alsóváros kapujában! 🙌🏻

Elérhetőség

 • Facebook
 • Instagram

Bisztró nyitvatartás

Hétfő: zárva

Kedd: 11:00 - 20:00

Szerda: 11:00 - 20:00

Csütörtök: 11:00 - 20:00

Péntek: 11:00 - 22:00

Szombat: 11:00 - 22:00

Vasárnap: zárva

bottom of page